The Unraveller from FJMC
The Unraveller from FJMC
Parashat Beshalach 5779
January 19, 2019 - 13th Sh'vat, 5779
Exodus Rabbah 20:2