PDF FILES FOR THE FJMC SEFER HAFTORAH SCROLL

The following links for the PDF files are in the order they appear in the FJMC Haftorah Scroll:

GENESIS – B’REISHIT

B'reishit Va-yera Va-yetzei Mi-ketz
Noach Chayyei Sarah Va-yishlah Va-yiggash
Lekh Lekha Tol'dot Va-yeishev Va-y'chi

EXODUS – SH’MOT

Sh'mot B'shallah T'rumah Va-yakhel
Va-era Yithro T'tzavveh Pekudei
Bo Mishpatim Ki Tissa  

LEVITICUS – VA-YIKRA

Va-yikra M'tzora K'doshim Behar
Tzav Tazria-M'tzora Aharei Mot-K'doshim B'chukkotai
Sh'mini Aharei Mot Emor Behar-B'hukkotai
Tazria      

NUMBERS – B’MIDBAR

B'midbar Sh'lach L'kha Balak Mattot – 1st Haftorah of Admonition
Naso Korach Chukkat-Balak Masei – 2nd Haftorah of Admonition
Bhaalotkha Chukkat Pinchas  

DEUTERONOMY – D’VARIM

Devarim – 3rd Haftorah of Admonition Ki Tetzei – 5th Haftorah of Consolation
Va-etchanan – 1st Haftorah of Consolation Ki Tavo – 6th Haftorah of Consolation
Eikev – 2nd Haftorah of Consolation Nitzavim-Vayeilekh – 7th Haftorah of Consolation
Re-eih – 3rd Haftorah of Consolation Ha'azinu
Shoftim – 4th Haftorah of Consolation Simchat Torah

HAFTAROT FOR HOLIDAYS AND SPECIAL OCCASIONS

Shabbat & Erev Rosh Chodesh

Shabbat & Rosh Chodesh

Rosh ha-Shanah, First Day

Rosh ha-Shanah, Second Day

Shabbat Shuvah

Yom Kippur Morning

Yom Kippur Afternoon

Sukkot, First Day

Sukkot, Second Day

Sukkot, Intermediate Shabbat

Sh'mini Atzeret

Simchat Torah - The Haftorah reading for Simchat Torah is located in the Sefer Haftorah at the end of the readings for Deuteromomy.

First Shabbat of Chanukkah

Second Shabbat of Chanukkah

Parashat Sh'kalim

Parashat Zachor

Parashat Parah

Parashat ha-Chodesh

Shabbat ha-Gadol

Pesach, First Day

Pesach, Second Day

Pesach, Intermediate Shabbat

Pesach, Seventh Day

Pesach, Eighth Day

Shavuot, First Day

Shavuot, Second Day

Tishah b'Av Morning

Tishah b'Av Afternoon